Záruka a reklamace

Záruka se vztahuje výhradně na závady vzniklé průkazně v době záruční lhůty: Vadou materiálu a nebo vadou při servisu. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis turbodmychadel, který turbodmychadlo opravoval. Záruční doba je platná počínaje dnem převzetí turbodmychadla a platí po dobu 2 let na repasované turbodmychadlo (není-li ve faktuře stanoveno jinak).

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA TYTO PŘÍPADY:

  1. Není-li turbodmychadlo k reklamaci dodáno s originálním dokladem o koupi spolus fakturou o montáži dílu do vozu spolu s potvrzením, že byly dodrženy všechny montážní kroky stanovené výrobcem vozu pro výměnu daného komponentu. 
  2. Opotřebení používáním nebo poškození výrobku (vč. poškození způsobeného při neodborné montáži, nesprávným uvedením do provozu, apod.).
  3. Poškození výrobku jeho znečištěním, nahodilou či živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, voda, nadměrné teplo.
  4. Mechanické poškození výrobku (např. pádem nebo poškození vzniklé přepravou), případně poškození kterékoli jeho části.
  5. Součástí záruky není bezplatná běžná údržba (čištění, seřizování).
  6. Poškození, nepovolené konstrukční změny, neodborný zásah úpravy nebo jiné zásahy do výrobku provedené neoprávněnou osobou či servisem.

    Prodávající servis je oprávněn požadovat po kupujícím náhradu všech nákladů, které mu vzniknou při neoprávněném, neplatném, opožděném nebo neodůvodněném uplatnění práv záruky, vč. nákladů spojených s případnou přepravou výrobku.

VAŠI REKLAMACI SE BUDEME SNAŽIT VYŘÍDIT CO NEJRYCHLEJI, V PŘÍPADĚ SPOTŘEBITELŮ VŠAK NEJPOZDĚJI DO 30 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU.

All in one